Kontakt Oss +47 40 12 06 12

Vi utarbeider internkontrollinstrukser sammen med våre kunder for å forebygge, håndtere og redusere uønskede hendelser og kriser. Dette er noe som kan ramme ansatte, leietakere, kunder, publikum og eiendommer og et ansvar og krav som er fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (§ 3).

PROCOPE bidrar med kunnskap og tiltak for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres utføres og vedlikeholdes i samsvar med de fastsatte kravene for en internkontrollinstruks. For å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten har vi en kunnskapsstyrt strategi og tilnærming for å forebygge og raskt kunne skaderedusere uønskede hendelser. Dette gjennom oppdaterte risiko og trendanalyser samt plan – og instruksverk for de mest aktuelle hendelsene knyttet til trusselbildet for din bransje og virksomhet.